Toepassingsgebied kaaimantaks verbreed

Buitenlandse juridische constructies transparanter maken

De kaaimantaks  heeft als voornaamste bedoeling bepaalde buitenlandse juridische constructies – denk maar aan trusts en stichtingen en vennootschappen die weinig of niet belast worden – transparanter te maken. Daarom spreken we ook van doorkijkbelasting: de overheid wil de inkomsten van dit soort constructies toch belasten en gaat daarom als het ware door de constructie heen kijken.

De fiscus wil de inkomsten belasten alsof de constructie er niet was en de oprichter of begunstigde die de inkomsten ontvangt belasten. De wetgeving zegt dan ook dat de inkomsten van de constructie worden belast bij de oprichter die in België woont. Er is ook een belastingheffing op de uitkeringen die deze buitenlandse juridische constructies doen. Voorts is de oprichter die in België woont ook verplicht zijn buitenlandse juridische constructies te melden in de aangifte personenbelasting.

Toepassingsgebied kaaimantaks verbreed met twee KB’s

Met twee koninklijke besluiten heeft de minister van Financiën het toepassingsgebied van de kaaimantaks verbreed.  In het eerste KB wordt er niet meer expliciet vermeld welke vermogensstructuren onder het toepassingsgebied vallen. De definitie is nu algemeen en viseert volgende entiteiten:

  • de openbare of institutionele instelling voor collectieve beleggingen, evenals de openbare of institutionele of private alternatieve instelling voor collectieve beleggingen, die door één persoon of meerdere met elkaar verbonden personen worden aangehouden, in voorkomend geval per afzonderlijke compartiment beschouwd;
  • de vennootschappen die naar Belgisch fiscaal recht niet transparant zijn, maar die krachtens het fiscale recht van hun lidstaat van vestiging binnen de E.E.R. wel fiscaal transparant zijn; en
  • de vennootschappen die gevestigd zijn in een lidstaat van de E.E.R. die de inkomsten van de vennootschappen niet daadwerkelijk aan de inkomstenbelastingen onderwerpt.

Ook buiten de EER

Het tweede KB past de wetgeving ook toe voor dezelfde rechtspersonen als hierboven vermeld, maar dan buiten de Europese Economische Ruimte.

Retroactieve inwerkingtreding

Deze nieuwe wetgeving wordt nog voorgelegd aan de Raad Van State. Eens ze goedgekeurd is, zal ze retroactief in werking treden vanaf 1 januari 2018.